IsiZulu Soqobo Ibanga 1 Incwadi Yokusebenzela (Workbook)

IsiZulu Soqobo Ibanga 1 Incwadi Yokusebenzela (Workbook)

R73.00

SKU: 9780796053947 Category:

Description

Description

lsiZulu Soqobo Lezi yizincwadi ezihlelwe ukufundisa ulimi lwesiZulu kusukela emabangeni 1 kuya ku-3 (Grade 1-3) ezingeni lemfundo eyisisekelo (Foundation phase). Lezi ncwadi zibhalwe ngendlela yokulandela uhlelo lwemfundo yeNqubomgomo yesiTatimende soHlelo nokuHlola (NquTaHleHlo) (!Curriculum and Assessment Policy Statement – CAPS) Kulolu chungechunge lwezincwadi kukhona incwadi kathisha (Teacher’s Guide), incwadi yokusebenzela (Workbook) nencwadi yomfundi (Learner’s Book).