IsiZulu Soqobo Ibanga 7 Incwadi Yomfundi

IsiZulu Soqobo Ibanga 7 Incwadi Yomfundi

R188.00

SKU: 9781920605421 Category:

Description

Description

lzincwadi zeSIZULU SOQOBO yizincwadi eziluchungechunge ezihlelelwe lsiZulu Ulimi lwaseKhaya (Home Language). Zisukela ebangeni lokuqala kuya kwele-12 (Grade 7-12). Lezi zincwadi zihlelwe zabhalwa kabusha ngohlelo lokufunda lwe­CAPS (Curriculum and Assessment Policy Statement) lsitatimende SeNqubomgomo yoHlelo LweziFundo nokuHlola (NquTaHleHlo). Emazingeni aphakeme (Senior Phase) eBangeni lesi-7 kuya kwelesi-9 (Grade 7-9) kukhona lezi zincwadi: · lncwadi Yomfundi (Learner Book) · lncwadi Kathisha (Teacher Guide) · lncwadi Yokufunda (Reader)